Zbavit otce rodičovské autority: je to možné?

Zbavit otce rodičovské autority: je to možné?

Pokud se otec nemůže o dítě starat a vychovávat ho nebo je dítě vážně ohroženo ve svém vývoji, může následovat zánik rodičovské pravomoci. V několika případech může řešení nabídnout mediace nebo jiná sociální pomoc, ale pokud se to nepodaří, je logickou volbou ukončení rodičovské pravomoci. Za jakých podmínek může být otcova péče ukončena? Než budeme moci odpovědět na tuto otázku, musíme přesně vědět, co je rodičovská autorita a co obnáší.

Co je rodičovská autorita?

Když máte dítě v péči, můžete činit důležitá rozhodnutí, která ovlivňují dítě. Patří mezi ně například výběr školy a rozhodování o péči a výchově. Do určitého věku také odpovídáte za případné škody způsobené vaším dítětem. Při společné péči mají oba rodiče na starosti výchovu a péči o dítě. Pokud má péči pouze jeden z rodičů, hovoříme o výhradní péči.

Když se dítě narodí, matka má dítě automaticky v péči. Je-li matka vdaná nebo v registrovaném partnerství, má otec také péči od narození. Otec nemá automatické opatrovnictví v případech, kdy rodiče nejsou manželé nebo v registrovaném partnerství. Otec o to pak musí se souhlasem matky požádat.

Poznámka: Rodičovská péče je oddělena od toho, zda otec dítě uznal. V tom je často velký zmatek. Podívejte se na náš další blog „Poděkování a rodičovská autorita: vysvětlení rozdílů“.

Otec odmítá rodičovskou autoritu

Pokud matka nechce, aby otec získal dítě do péče prostřednictvím souhlasu, může matka udělení takového souhlasu odmítnout. V tomto případě se otec může dostat do péče pouze soudní cestou. Ten si pak bude muset najmout svého právníka, aby požádal soud o povolení.

Poznámka! V úterý 22. března 2022 Senát schválil návrh zákona, který umožňuje nesezdaným partnerům legální společnou péči po uznání jejich dítěte. Když tento zákon vstoupí v platnost, nesezdaní a neregistrovaní partneři budou mít automaticky na starosti společnou péči po uznání dítěte. Tento zákon však dosud nevstoupil v platnost.

Kdy končí rodičovská pravomoc?

Rodičovská autorita končí v těchto případech:

  • Když dítě dosáhne věku 18 let. Dítě je tak oficiálně dospělým a může samo činit důležitá rozhodnutí;
  • Pokud dítě vstoupí do manželství před dovršením 18 let. Vyžaduje to zvláštní povolení, protože dítě sňatkem dosáhne zletilosti;
  • Když se 16leté nebo 17leté dítě stane svobodnou matkou a soud vyhoví žádosti o prohlášení plnoletosti.
  • Propuštěním nebo diskvalifikací z rodičovské péče o jedno nebo více dětí.

Zbavit otce rodičovské autority

Chce matka odebrat otci péči? Pokud ano, mělo by být za tímto účelem u soudu zahájeno řízení o návrhu. Při posuzování situace jde soudci především o to, zda je změna v zájmu dítěte. K tomuto účelu soudce v zásadě používá tzv. „upínací kritérium“. Soudce má velkou volnost při zvažování zájmů. Test kritéria se skládá ze dvou částí:

  • Existuje nepřijatelné riziko uvěznění nebo ztráty dítěte mezi rodiči a neočekává se, že by se to v dohledné době dostatečně zlepšilo, nebo je jinak úprava péče nezbytná v nejlepším zájmu dítěte.

K tomuto opatření se v zásadě přistupuje pouze v situacích, které jsou pro dítě velmi škodlivé. To může zahrnovat jedno nebo více z následujících chování:

  • Škodlivé/kriminální chování vůči dítěti nebo v jeho přítomnosti;
  • Škodlivé/kriminální chování na úrovni bývalého partnera. Chování, které zajišťuje, že od druhého svěřeného rodiče nelze rozumně (již déle) očekávat, že se zapojí do konzultací se škodlivým rodičem;
  • Oddalování nebo (nemotivované) blokování rozhodnutí zásadních pro dítě. Být nedosažitelný pro konzultace nebo „nevysledovatelný“;
  • Chování, které nutí dítě do konfliktu loajality;
  • Odmítnutí pomoci pro rodiče mezi sebou a/nebo pro dítě.

Je ukončení vazby konečné?

Ukončení vazby je obvykle konečné a nezahrnuje dočasné opatření. Pokud se však okolnosti změní, může otec, který ztratil péči, požádat soud o „obnovení“ péče. Otec pak samozřejmě musí prokázat, že je mezitím schopen nést (trvale) odpovědnost za péči a výchovu.

Jurisdikce

V judikatuře je vzácné, aby byl otec zbaven nebo odepřena rodičovská pravomoc. Špatná komunikace mezi rodiči se již nejeví jako rozhodující. Stále častěji také vidíme, že i když již neexistuje žádný kontakt mezi dítětem a druhým rodičem, soudce stále zachovává rodičovskou autoritu; aby nedošlo k přerušení této 'poslední kravaty'. Pokud otec dodržuje běžné mravy a je ochoten a je k dispozici ke konzultaci, nemá žádost o výhradní péči velkou šanci na úspěch. Pokud na druhou stranu existuje dostatek důkazů proti otci ohledně škodlivých událostí, které ukazují, že společná rodičovská odpovědnost nefunguje, pak je žádost mnohem úspěšnější.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Špatný vztah mezi rodiči nestačí k tomu, aby otce zbavil rodičovské pravomoci. Změna opatrovnictví je zřejmá, pokud dojde k situaci, kdy jsou děti uvězněny nebo ztraceny mezi rodiči, a v krátkodobém horizontu nedojde k žádnému zlepšení.

Pokud chce matka změnu opatrovnictví, je podstatné, jak toto řízení zahájí. Soudce se také podívá na její vstup do situace a na to, jaké kroky podnikla, aby rodičovská autorita fungovala.

Máte v souvislosti s tímto článkem nějaké otázky? Pokud ano, kontaktujte nás prosím rodinní právníci bez jakéhokoli závazku. Rádi Vám poradíme a provedeme.

 

Law & More