Stanovení hodnoty společnosti: jak to děláte?

Jaká je vaše firma? Pokud chcete získat, prodat nebo jednoduše vědět, jak se vaše společnost vede, je užitečné znát odpověď na tuto otázku. Koneckonců, i když hodnota společnosti není stejná jako konečná cena, která je skutečně zaplacena, je výchozím bodem při jednáních o této ceně. Jak se však dostanete k odpovědi na tuto otázku? Existuje celá řada různých metod. Hlavní metody jsou diskutovány níže.

Stanovení hodnoty společnosti: jak to děláte?

Stanovení čisté hodnoty aktiv. Čistá hodnota aktiv je hodnota vlastního kapitálu společnosti a lze ji vypočítat odečtením hodnoty všech aktiv, jako jsou budovy, stroje, zásoby a hotovost, minus všechny závazky nebo dluhy. Na základě tohoto výpočtu lze určit, jakou hodnotu má společnost právě teď. Tato metoda ocenění nicméně neposkytuje vždy úplný obraz. Vždyť neustále se měnící rozvaha je základem tohoto vlastního ocenění. Kromě toho rozvaha společnosti nezahrnuje vždy všechna aktiva, jako jsou znalosti, smlouvy a kvalita personálu, ani vždy zahrnuje všechna finanční závazky, jako jsou nájemní a leasingové smlouvy. Tato metoda je tedy pouze momentkou, která neříká nic víc o pokroku v minulosti nebo možné budoucí perspektivě společnosti.

Stanovení hodnoty ziskovosti. Hodnota ziskovosti je dalším způsobem, kterým lze určit hodnotu společnosti. Na rozdíl od předchozí metody tato metoda výpočtu zohledňuje (úroveň zisku v) budoucnost. Chcete-li zjistit hodnotu vaší společnosti pomocí této metody, musíte nejprve určit úroveň zisku a pak požadavek na ziskovost. Úroveň zisku určíte na základě čistého zisku společnosti, přičemž vezmete v úvahu vývoj zisku v minulosti a očekávání do budoucna. Poté vydělíte zisk požadovanou návratností kapitálu. Tento požadavek na návratnost je často založen na úroku z dlouhodobé bezrizikové investice plus příplatku za sektorové a obchodní riziko. V praxi se tato metoda používá nejčastěji. Přesto tato metoda dostatečně nezohledňuje strukturu financování společnosti a přítomnost ostatních aktiv. U této metody navíc nelze investiční riziko oddělit od finančního rizika.

Metoda diskontovaných peněžních toků. Nejlepší obrázek o hodnotě společnosti je získán výpočtem pomocí následující metody, nazývané také metoda DFC. Metoda DFC je koneckonců založena na peněžních tocích a zkoumá jejich vývoj v budoucnosti. Základní myšlenkou je, že společnost bude schopna dostát svým závazkům, pouze pokud přijde dostatek finančních prostředků a že výsledky z minulosti nejsou zárukou budoucnosti. Proto banky také přikládají oceňování společnosti podle této metody DFC velký význam. Ocenění podle této metody je však složité. Pro vytvoření dobrého obrazu o zisku, který byste mohli v budoucnu dosáhnout se společností, je důležité zmapovat všechny budoucí peněžní toky. Následně musí být příchozí peněžní toky vypořádány s odchozími peněžními toky. Konečně, s pomocí Weight Average Cost of Capital (WACC), je výsledek diskontován a následuje hodnota společnosti.

Byly diskutovány výše uvedené tři způsoby stanovení hodnoty společnosti. Když se vrátíme k úvodní otázce, odpověď na ni není jednoznačná. Kromě toho každá metoda vede k odlišnému konečnému výsledku. Pokud se jedna metoda podívá pouze na snímek a zjistí, že společnost má hodnotu jednoho milionu, druhá metoda se zaměřuje hlavně na budoucnost a očekává, že stejná společnost ocení jeden a půl milionu. Zdá se logické zvolit metodu s nejvyšším oceněním. Není to však vždy nejlepší metoda pro vaši společnost a ocenění je ve většině případů na zakázku. Proto je moudré zapojit profesionála a získat radu ohledně vašeho právního postavení před zahájením procesu nákupu nebo prodeje. Law & MorePrávníci jsou odborníky v oblasti korporátního práva a rádi vám poskytnou rady, ale i všechny druhy další pomoci během vašeho procesu, jako je sepisování a hodnocení smluv, due diligence a účast na jednáních.

Share