Okamžité propuštění

Okamžité propuštění

Zaměstnanci i zaměstnavatelé mohou přijít do styku s propuštěním různými způsoby. Vyberete si to sami, nebo ne? A za jakých okolností? Jedním z nejvíce drastických způsobů je okamžité propuštění. Je to tak? Poté pracovní smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem okamžitě skončí. V rámci pracovního poměru tato možnost připadá zaměstnavateli i zaměstnanci. Rozhodnutí o tomto druhu propuštění však nemůže žádná ze stran přijmout přes noc. V obou případech platí určité podmínky pro platné propuštění a strany mají určitá práva a povinnosti.

Okamžité propuštění

Pro platné okamžité propuštění musí zaměstnavatel i zaměstnanec splňovat následující zákonné požadavky.

  • Naléhavý důvod. Okolnosti musí být takové, aby jedna ze stran byla nucena ji zamítnout. To se musí týkat jednání, charakteristik nebo jednání jedné ze stran, v důsledku čehož nelze od druhé strany přiměřeně očekávat, že bude pokračovat v pracovní smlouvě. Konkrétně se může jednat o hrozbu, podvod nebo vážné nebezpečí pro život nebo zdraví na pracovišti. Dalším důvodem může být nedostatečné poskytnutí místa a stravování ze strany zaměstnavatele, přestože to bylo dohodnuto.
  • Okamžité propuštění. Pokud zaměstnavatel nebo zaměstnanec následně propouští propouštění s okamžitým účinkem, musí být propuštění propuštěno nebo přijato okamžitě, tj. Bezprostředně po dotyčné události nebo zaviněném činu. Kromě toho je stranám dovoleno vzít si krátkou dobu, než se k takovému propuštění připojí, například aby získali právní radu nebo zahájily vyšetřování. Pokud jedna ze stran čeká příliš dlouho, nemůže být tento požadavek splněn.
  • Okamžité oznámení. Kromě toho musí být naléhavý důvod neprodleně, tj. Ihned po okamžitém propuštění, oznámen druhé dotčené straně.

Pokud tyto požadavky nejsou splněny, propuštění je neplatné. Jsou splněny všechny tři výše uvedené podmínky? Poté pracovní smlouva mezi stranami skončí s okamžitou účinností. Pro takové propuštění nemusí být vyžadováno povolení od UWV nebo soudního soudu a nemusí být dodržena žádná výpovědní lhůta. Výsledkem je, že strany mají určitá práva a povinnosti. O jakých právech a povinnostech se jedná, je popsáno níže. 

Poplatek za přechod

Pokud je zaměstnanec osobou, která se rozhodne propustit s okamžitou platností, například kvůli závažným zavinitelným jednáním nebo opomenutím ze strany zaměstnavatele, má zaměstnanec, který byl zaměstnán po dobu nejméně 2 let, nárok na přechodnou platbu. Bude zaměstnavatel pokračovat v propouštění s okamžitým účinkem? V takovém případě zaměstnanec v zásadě nemá nárok na přechodnou platbu, pokud je propuštění důsledkem závažných zavinění nebo opomenutí ze strany zaměstnance. Obvodní soud může výjimečně stanovit jinak. V takovém případě může zaměstnavatel stále platit (částečně) přechodný poplatek zaměstnanci. Chtěli byste se dozvědět více o podmínkách nebo výpočtu přechodného poplatku? Pak se obraťte na právníky Law & More.

Odškodnění z naléhavých důvodů v důsledku úmyslu nebo zavinění

Pokud zaměstnanec okamžitě odstoupí z naléhavého důvodu z důvodu úmyslu nebo zavinění ze strany zaměstnavatele, zaměstnavatel dluží dotyčnému zaměstnanci náhradu. Tato náhrada závisí na mzdách zaměstnance a musí se rovnat alespoň částce, kterou by zaměstnanec obdržel ve mzdě po zákonnou výpovědní dobu. Okresní soud může tuto kompenzaci spravedlivě také snížit nebo zvýšit. Zaměstnanec musí naopak na základě svého úmyslu nebo zavinění vyplatit zaměstnavateli srovnatelnou odměnu a částku této náhrady může také upravit soud.

Nesouhlasíte s propuštěním

Jako zaměstnavatel nesouhlasíte s okamžitým propuštěním vašeho zaměstnance? V takovém případě můžete do 2 měsíců ode dne, kdy byla pracovní smlouva s vaším zaměstnancem ukončena z důvodu okamžitého propuštění, můžete požádat místní soud, aby vám poskytl náhradu, kterou vám musí váš zaměstnanec zaplatit. V případě smlouvy s možností zrušení může soud pro nižší soud přiznat náhradu za nedodržení výpovědní lhůty. Tato náhrada se pak rovná platům, které by váš zaměstnanec obdržel za příslušné výpovědní období.

Jste zaměstnanec a nesouhlasíte s rozhodnutím zaměstnavatele vás propustit s okamžitým účinkem? Poté můžete toto odvolání napadnout a požádat soud prvního stupně o zrušení propuštění. Místo toho můžete také požádat o odškodnění u okresního soudu. Obě žádosti musí být rovněž předloženy okresnímu soudu 2 měsíce po dni, kdy byla smlouva ukončena zkráceným propuštěním. V tomto soudním řízení pak bude muset zaměstnavatel prokázat, že okamžité propuštění splňuje požadavky. Praxe ukazuje, že pro zaměstnavatele je obvykle obtížné zjistit naléhavý důvod propuštění. Proto musí zaměstnavatel vzít v úvahu, že v takovém případě soudce rozhodne ve prospěch zaměstnance. Pokud jako zaměstnanec následně nesouhlasíte s rozhodnutím okresního soudu, můžete se proti tomu odvolat.

Aby se předešlo soudnímu řízení, může být rozumné rozhodnout po konzultaci mezi stranami o uzavření dohody o urovnání a tím převést propuštění s okamžitým účinkem na propuštění po vzájemné dohodě. Taková dohoda o vypořádání může přinést výhody pro obě strany, jako je krátkodobé zabezpečení a případně právo na dávky v nezaměstnanosti pro zaměstnance. Zaměstnanec nemá toto právo v případě okamžitého propuštění.

Čelíte okamžitému propuštění? Pak je důležité být informován o vašem právním postavení a jeho důsledcích. V Law & More Chápeme, že propouštění je jedním z nejrozsáhlejších opatření v pracovním právu, které má dalekosáhlé důsledky pro zaměstnavatele i zaměstnance. Proto přistupujeme osobně a společně s vámi můžeme posoudit vaši situaci a možnosti. Law & MoreAdvokáti jsou odborníci v oblasti propouštěcího práva a rádi vám v průběhu propouštěcího řízení poskytnou právní radu nebo pomoc. Máte nějaké další dotazy ohledně propuštění? Prosím kontaktujte Law & More nebo navštivte naše webové stránky Odmítnout. Web.

Law & More