Obraz rezignace

Rezignace, okolnosti, ukončení

Za určitých okolností je žádoucí ukončení pracovní smlouvy nebo odstoupení. To může být případ, pokud obě strany předpokládají rezignaci a uzavřou v tomto ohledu dohodu o ukončení. Více informací o ukončení po vzájemné dohodě a dohodě o ukončení si můžete přečíst na našem webu: Odmítnout. Web. Kromě toho lze ukončení pracovního poměru považovat za žádoucí, pokud rezignaci vyžaduje pouze jedna ze stran. Zaměstnanec může například cítit potřebu z různých důvodů ukončit pracovní smlouvu proti vůli druhé strany, zaměstnavatele. Zaměstnanec má několik možností: ukončit pracovní smlouvu výpovědí nebo ji ukončit podáním žádosti o zrušení u soudu. V obou případech si však zaměstnanec musí pamatovat určitá omezení, která jsou na těchto možnostech rezignace správná.

Ukončení pracovní smlouvy výpovědí. Jednostranné ukončení pracovní smlouvy se také nazývá ukončení výpovědí. Rozhodne se zaměstnanec pro tento způsob rezignace? Zákon pak stanoví zákonnou výpovědní lhůtu, kterou musí zaměstnanec dodržet. Bez ohledu na dobu trvání dohody je tato výpovědní doba pro zaměstnance obvykle jeden měsíc. Smluvní strany se mohou odchýlit od této výpovědní doby v pracovní smlouvě. Pokud se však doba, kterou má zaměstnanec dodržovat, prodlouží, je třeba dbát na to, aby doba nepřekročila šestiměsíční limit. Dodržuje zaměstnanec dohodnutý termín? V takovém případě dojde k ukončení ke konci měsíce a pracovní poměr skončí poslední den kalendářního měsíce. Pokud zaměstnanec nedodrží dohodnutou výpovědní dobu, je výpověď výpovědní nepravidelná nebo jinými slovy odpovědná. V takovém případě bude výpověď ze strany zaměstnance ukončena pracovní smlouva. Zaměstnavatel však již dluží mzdu a zaměstnanec může dlužit náhradu. Tato náhrada obvykle sestává z částky rovnající se mzdě za tu část výpovědní doby, která nebyla dodržena.

Po ukončení pracovní smlouvy soudem. Kromě ukončení pracovní smlouvy výpovědí má zaměstnanec vždy možnost obrátit se na soud s cílem dosáhnout zrušení pracovní smlouvy. Tato možnost zaměstnance je zejména alternativou k okamžité propuštění a nelze je smluvně vyloučit. Rozhodne se zaměstnanec pro tuto metodu ukončení? Poté musí písemně doložit žádost o rozpuštění ze závažných důvodů uvedených v článku 7: 679 nebo článku 7: 685 odst. 2 nizozemského občanského zákoníku. Za naléhavé důvody se obecně považují (změny) okolnosti, které vedou k tomu, že se od zaměstnance přiměřeně neočekává, že umožní pokračování pracovní smlouvy. Jsou takové okolnosti relevantní a vyhoví okresní soud žádosti zaměstnance? V takovém případě může okresní soud ukončit pracovní smlouvu okamžitě nebo k pozdějšímu datu, nikoli však se zpětnou účinností. Je naléhavá příčina způsobena záměrem nebo chybou zaměstnavatele? Zaměstnanec pak může také požadovat náhradu škody.

Odstoupit slovně?

Rozhodl se zaměstnanec rezignovat a ukončit pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem? K tomu obvykle dochází písemně prostřednictvím oznámení o ukončení nebo rezignaci. V takovém dopise je obvyklé uvést jméno zaměstnance a adresáta, jakož i to, kdy zaměstnanec vypoví smlouvu. Aby se zamezilo zbytečným neshodám se zaměstnavatelem, je vhodné, aby zaměstnanec uzavřel svůj dopis o ukončení nebo rezignaci s žádostí o potvrzení přijetí a zaslal dopis e-mailem nebo doporučeně.

Písemné vyřízení výpovědi však není povinné a často slouží pro administrativní účely. Koneckonců, ukončení je právním aktem bez formy, a lze jej tedy provést i ústně. Je proto možné, aby zaměstnanec informoval svého zaměstnavatele pouze ústně v rozhovoru o ukončení pracovní smlouvy, a tedy o propuštění. Taková metoda rezignace má však řadu nevýhod, například nejistotu ohledně začátku výpovědní lhůty. Kromě toho nedává zaměstnanci povolení k následnému návratu ke svým výrokům, a tak snadno předcházet rezignaci.

Povinnost vyšetřovat zaměstnavatele?

Dává zaměstnanec výpověď? Judikatura ukázala, že v takovém případě zaměstnavatel nemůže jednoduše nebo příliš rychle věřit, že to zaměstnanec skutečně chce. Obecně se požaduje, aby prohlášení nebo chování zaměstnance jasně a jednoznačně prokázaly jeho úmysl propustit. Někdy je zapotřebí dalšího šetření ze strany zaměstnavatele. Podle nizozemského nejvyššího soudu je jistě v případě slovní rezignace zaměstnance zaměstnavatel povinen vyšetřovat. Na základě následujících faktorů musí zaměstnavatel nejprve prozkoumat, zda bylo propuštění ve skutečnosti záměrem jeho zaměstnance:

  • Stav mysli zaměstnance
  • Míra, do jaké si zaměstnanec uvědomuje důsledky
  • Čas, který zaměstnanec musel přehodnotit své rozhodnutí

Při odpovědi na otázku, zda zaměstnanec skutečně chtěl ukončit pracovní poměr, se používá přísný standard. Pokud se po vyšetřování ze strany zaměstnavatele ukáže, že propuštění nebylo ve skutečnosti nebo ve skutečnosti úmyslem zaměstnance, nemůže zaměstnavatel v zásadě proti zaměstnanci vznést námitku. Určitě ne, když zaměstnanec „zpětně“ nepoškodí zaměstnavatele. V takovém případě se nejedná o propuštění nebo ukončení pracovní smlouvy zaměstnancem.

Body pozornosti v případě rezignace

Rozhodl se zaměstnanec rezignovat? Dále je rozumné věnovat pozornost následujícím bodům:

Dovolená. Je možné, že zaměstnanec má stále k dispozici mnoho dní dovolené. Zamítne to zaměstnanec? V takovém případě může zaměstnanec vzít zbývající dny dovolené na konzultaci nebo si je nechat vyplatit ke dni výpovědi. Vybírá si zaměstnanec dovolenou? Potom s tím musí zaměstnavatel souhlasit. Zaměstnavatel může dovolenou odmítnout, jsou-li k tomu dobré důvody. V opačném případě bude zaměstnanec placen za své dny dovolené. Částku, která přijde na její místo, najdete na konečné faktuře.

Benefity. Zaměstnanec, jehož pracovní smlouva byla ukončena, se bude logicky spoléhat na zákon o živobytí. Důvod, proč a způsob, jakým byla pracovní smlouva ukončena, však ovlivní možnost žádat o dávky v nezaměstnanosti. Pokud zaměstnanec rezignuje sám, nemá obvykle nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Jste zaměstnanec a chcete rezignovat? Pak kontaktujte Law & More. Na Law & More chápeme, že propuštění je jedním z nejrozsáhlejších opatření v pracovním právu a má dalekosáhlé důsledky. Proto přistupujeme osobně a společně s vámi můžeme posoudit vaši situaci a možnosti. Další informace o propuštění a našich službách najdete také na našem webu: Odmítnout. Web.

Law & More